Het Initiatievenfonds Uithoorn & De Kwakel in het kort


Het Initiatievenfonds wil inwoners en organisaties van Uithoorn en De Kwakel stimuleren maatschappelijke initiatieven te ontplooien.


Missie

“Het initiatievenfonds Uithoorn en De Kwakel wil inwoners helpen particulier initiatief financieel mogelijk te maken. Wij bieden daarvoor een startbudget uit eigen middelen of zoeken sponsors die het initiatief mee mogelijk maken. Onze ambitie is om in Uithoorn en De Kwakel inwoners en bedrijven met elkaar te verbinden bij het realiseren van hun initiatieven om een prettiger woon- en leefklimaat te realiseren.”


Wat doet de stichting voor uw initiatief?

U kunt het initiatievenfonds verzoeken om een eenmalige donatie of subsidie. Dat kunt u doen op uw eigen initiatief als solo-opererende inwoner, als groep inwoners, als instelling of als rechtspersoon. Ook een mix hiervan is mogelijk. 

Uw initiatief om een activiteit mogelijk te maken dient de sociale samenhang en participatie van onze inwoners te bevorderen. Of uw initiatief verbetert de fysieke leefomgeving. Of uw initiatief versterkt de eigen kracht en het eigen netwerk voor inwoners. Ook een mix hiervan is mogelijk.

Voldoet u aan minimaal één van deze voorwaarden? Dan kunt u een verzoek indienen voor financiële ondersteuning van uw initiatief.


Wat is de rol van het bestuur van initiatievenfonds?

Het bestuur van de stichting tracht de doelstellingen te bereiken door maandelijks te overleggen en besluiten te nemen in het toekennen van donaties en subsidies. Tevens verleent de stichting steun aan initiatiefnemers om hen in contact te brengen met subsidie en donaties verstrekkende partijen waarmee een (langdurige) samenwerkingsrelatie kan worden aangegaan.

Naast de jaarlijkse bijdrage van de gemeente Uithoorn werft het bestuur actief geld bij bedrijven of instellingen en particulieren. Er kan fiscaal vriendelijk worden gedoneerd aan de stichting door het hebben van de anbi-status.


Aanvraag indienen, toekenning subsidie en beschikbaarstelling gelden

Aanvragen voor financiële ondersteuning dienen bij voorkeur digitaal te worden ingediend door middel van het op de website geplaatste formulier.

De aanvraag wordt door de meerderheid van het bestuur goedgekeurd. Als blijk hiervan wordt het formulier door minimaal twee bestuursleden ondertekend. Van het bestuursbesluit wordt de aanvrager door de secretaris in kennis gesteld. Van afwijzingen door het bestuur wordt de aanvrager eveneens zo snel mogelijk in kennis gesteld.

De penningmeester zal op grond van het besluit het verschuldigde bedrag aan de aanvrager overmaken op de bankrekening zoals op het aanvraagformulier is vermeld. Donaties kleiner dan € 1.000,-- zullen in de regel in één keer worden overgemaakt. Donaties groter dan € 1.000,--  zullen in termijnen worden overgemaakt afhankelijk van de duur van het project. Tevens kan worden verlangt dat het bestuur tussentijds wordt geinformeerd over de voortgang van de organisatie van de activiteit. Alles met het doel de gelden juist te besteden.

Bij donaties groter dan € 1.000,-- dient de aanvrager binnen twee maanden na afloop van het project een schriftelijke financiële verantwoording af te leggen. De penningmeester bewaakt de voortgang van de afrekeningen. De laatste termijn wordt uitbetaald na de ontvangst van de financiële verantwoording.  

Het maximaal toe te kennen bedrag per initiatief bedraagt € 5.000 per jaar.


U wilt een aanvraag indienen?

Stuur een mail naar info@initiatievenfondsuithoorn.nl